background

作品集

木食草衣心似月,一生無念復無涯

藍素軒遺茶謝之 明.邱雲霄

禦茶園裏春常早,辟穀年來喜獨嘗。
筆陣戰酣青疊甲,騷壇雄助錄沉槍。
波驚魚眼聽濤細,煙暖鴟罌坐月長。
欲訪踏歌雲外客,注烹仙掌露華香。

時人若問居何處,綠水青山是我家

茶 宋.林逋

石碾輕飛瑟瑟塵,
乳香烹出建溪春。
世間絕品人難識,
閑對茶經憶古人 。

人情似水分高下,世事如雲任卷舒

對茶 唐.孫淑

小閣烹香茗,疏簾下玉溝。
燈光翻出鼎,釵影倒沉甌。
婢捧消春困,親嘗散暮愁。
吟詩因坐久,月轉晚妝樓。